Systém vnitřních zásad

PDF ke stažení ZDE

Vnitřní oznamovací systém

 

Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Směrnice“)

 

NÁZEV POVINNÉ OSOBY: Soccer Reality s.r.o.

IČO: 28183762

SÍDLO: Praha 9, Paculova 1114/10, PSČ 19800

TYP POVINNÉ OSOBY: osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi (dle § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů)

 

1           Seznam zkratek

AML zákon

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

AML vyhláška

Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

ZOZ

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

AML/CFT prevence

Opatření v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu (Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism)

ML/FT

Legalizace výnosů z trestné činnosti / financování terorismu (Money Laundering / Financing of terrorism)

EHP

Evropský hospodářský prostor

EU

Evropská unie

FAÚ

Finanční analytický úřad

OPO

Oznámení podezřelého Obchodu

Sankční zákon

Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí

Soccer Reality

Soccer Reality s.r.o.

2           Vymezení pojmů

Financování terorismu

Shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit ke spáchání trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo k podpoře osoby nebo skupiny osob připravujících se ke spáchání takového trestného činu.

Jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo osoby blízké ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, nebo sbírání prostředků na takovou odměnu nebo na odškodnění.

Pro účely AML zákona i financování šíření zbraní hromadného ničení, kterým se rozumí shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit šiřitelem zbraní hromadného ničení nebo bude použit na podporu šíření takových zbraní v rozporu s požadavky mezinárodního práva.

Klient

Osoba, která

a)   je smluvní stranou právního vztahu (závazku) spojeného s podnikatelskou činností Soccer Reality,

b)    se účastní jednání, na základě kterého se má stát smluvní stranou právního vztahu (závazku) spojeného s podnikatelskou činností Soccer Reality,

c)    zastupuje při jednání se Soccer Reality smluvní stranu právního vztahu (závazku) spojeného s podnikatelskou činností Soccer Reality, nebo

d)    je na základě jiných skutečností oprávněna k nakládání s předmětem právního vztahu (závazku) spojeného s podnikatelskou činností Soccer Reality.

Legalizace výnosů z trestné činnosti

Jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem; uvedené jednání spočívá například:

a)  v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání také činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání,

b)  v nabytí, držení, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné činnosti,

c)  ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného výše.

Není rozhodující, zda ke shora uvedenému jednání došlo nebo má dojít zcela nebo zčásti na území ČR nebo v cizině.

Majetek

Znamená jakékoliv aktivum bez rozdílu jeho povahy, tj. souhrn všeho, co osobě patří.

Neprůhledná vlastnická struktura

Stav, kdy nelze zjistit, kdo je Skutečným majitelem Klienta:

a)  z výpisu z obchodního rejstříku, jiné podobné evidence země sídla zahraniční osoby, která není zapsána do obchodního rejstříku v ČR, a není-li v zemi sídla této zahraniční osoby taková evidence, pak z úředně ověřené společenské smlouvy, nebo

b)  z jiné listiny, kterou byla zahraniční osoba založena, a která obsahuje všechny její změny, nebo

c)  z důvěryhodného zdroje, na který se Soccer Reality důvodně spoléhá.

Obchod

Každé jednání Soccer Reality s jinou osobou, pokud takové jednání směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby nebo k poskytnutí služby této jiné osobě.

Je-li platba rozdělena na několik samostatných plnění, je hodnotou Obchodu nebo platby jejich součet, jestliže spolu tato plnění souvisí.

Druh jednorázových Obchodů: smlouva o zprostředkování nákupu/prodeje/pronájmu nemovitosti, rezervační smlouva.

Podezřelý Obchod

Obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v Obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že Obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat. Okolnosti, které vyvolávají podezření, mohou být například anomálie v chování Klienta oproti jeho obvyklému chování nebo oproti chování množiny Klientů obdobného typu, nebo například odmítnutí poskytnout součinnost při identifikaci Klienta. Konkrétní formy Podezřelých obchodů jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Směrnice.

Politicky exponovaná osoba

a)  fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy nebo jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně (až na výjimky) nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena (je-li jím právnická osoba) statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu EU anebo v mezinárodní organizaci,

b)  fyzická osoba, která je osobou blízkou k osobě, která je uvedená v písmenu a),

c)  fyzická osoba, která je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní Soccer Reality známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a),

d)  fyzická osoba, která je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného obdobného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je Soccer Reality známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Průkaz totožnosti

Doklad vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Příkaz Klienta

Znamená každé právní jednání Klienta, na jehož základě má Soccer Reality nakládat s Majetkem Klienta.

Riziková země

Země riziková z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu nebo z hlediska šíření zbraní hromadného ničení. Seznam těchto zemí je stanoven nařízením Komise (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky. V této souvislosti odkazuje Soccer Reality rovněž na seznam vysoce rizikových a dalších sledovaných jurisdikcí Finančního akčního výboru (FATF). Aktualizované seznamy lze nalézt na internetových stránkách www.financnianalytickyurad.cz

Základní seznam rizikových teritorií z hlediska nebezpečí legalizace výnosů z trestné činnosti a základní seznam rizikových teritorií z hlediska nebezpečí financování terorismu jsou přílohou č. 4 a č. 5 této Směrnice.

Skutečný majitel

Jedná se o fyzickou osobu, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem.

Za koncového příjemce obchodní korporace se považuje každá osoba, která může přímo nebo nepřímo získat více než 25 % podíl na zisku, vlastních zdrojích či majetkovém prospěchu právnické osoby nebo více než 25 % podíl na jejím likvidačním zůstatku obchodní korporace, pokud tento prospěch nepředá dál, má se za to, že prospěch předáván není.

Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu na prospěchu se v případě

a) řetězení podíly na prospěchu, na které mají právo navázané osoby nebo právní uspořádání, násobí a

b) větvení součiny podílů na prospěchu z jednotlivých řetězení sčítají.

Osobou s koncovým vlivem v obchodní korporaci je každá fyzická osoba, která je ovládající osobou dle platných právních předpisů. Jedná se zpravidla o osobu s minimálně 40 % podílem na hlasovacích právech, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě. Za osobu s koncovým vlivem může být považována ale i osoba, která má menší než 40 % podíl na hlasovacích právech, nicméně její přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech významně převyšuje podíly ostatních osob, zejména je-li větší než 25 %.

V jiné než obchodní korporaci (typicky družstvech) se má se za to, že osobou s koncovým vlivem je každá fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu.

Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu na hlasovacích právech se v případě

a) řetězení podíly na hlasovacích právech, které mají navázané osoby nebo právní uspořádání, násobí, přičemž, s výjimkou podílu na hlasovacích právech v korporaci, která je předmětem výpočtu, se jako

1. 100% počítají podíly na hlasovacích právech zakládající    domněnku ovládání podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací a

2. 0% počítají podíly neuvedené v bodě 1,

b) větvení součiny podílů na hlasovacích právech z jednotlivých řetězení sčítají.

Nelze-li skutečného majitele určit dle výše uvedených pravidel ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po Soccer Reality rozumně požadovat nebo pokud je-li osobou s koncovým vlivem v korporaci právnická osoba, která nemá skutečného majitele podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, platí, že každá osoba ve vrcholném vedení korporace je jejím skutečným majitelem.

Je-li osobou s koncovým vlivem v korporaci právnická osoba, která nemá skutečného majitele podle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a zároveň je koncovým příjemcem korporace jiná osoba, platí, že skutečnými majiteli korporace jsou každá osoba ve vrcholném vedení této korporace a každá fyzická osoba, která je jejím koncovým příjemcem.

Je-li osobou s koncovým vlivem právnická osoba, jejíž skutečný majitel je určen podle předchozích bodů, platí, že každá osoba v jejím vrcholném vedení je také skutečným majitelem všech korporací v jí podřízené struktuře vztahů.

 

Skutečným majitelem fundace je vždy také každá fyzická osoba,

a) která je jejím zakladatelem,

b) která je členem její správní nebo dozorčí rady nebo jejím revizorem nebo osobou v obdobném postavení nebo

c) v jejíž osobní podpoře spočívá podle zakladatelského právního jednání fundace její účel.

 

Skutečným majitelem ústavu nebo obecně prospěšné společnosti je vždy také každá fyzická osoba, která je jejich

a) zakladatelem nebo

b) ředitelem nebo členem jeho správní nebo dozorčí rady nebo osobou v obdobném postavení.

 

Skutečným majitelem právního uspořádání je vždy také každá fyzická osoba, která je

a) jeho zakladatelem,

b) jeho svěřenským správcem,

c) oprávněná k výkonu dohledu nad správou právního uspořádání a která může jmenovat nebo odvolat svěřenského správce nebo obmyšleného,

d) jeho obmyšleným nebo

e) z okruhu osob, v jejichž hlavním zájmu bylo právní uspořádání zřízeno nebo je spravováno, není-li obmyšlený.

 

Je-li ve funkci právnická osoba, platí, že skutečným majitelem fundace, ústavu, obecně prospěšné společnosti nebo právního uspořádání je skutečný majitel této právnické osoby.

 

Zaměstnanec Soccer Reality           

Znamená pracovníka pracujícího pro/spolupracující se Soccer Reality na základě pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu (např. příkazní smlouvy, smlouvy o spolupráci apod.)

Země původu

a)  u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k pobytu delšímu než 1 rok, nebo k trvalému pobytu, pokud jsou povinné osobě známy,

b)  u právnické osoby, která není finanční ani úvěrovou institucí, a má zřízeny pobočky nebo dceřiné společnosti, které působí ve státech mimo EHP: stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu,

c)  u právnické osoby, která je finanční ani úvěrovou institucí, a má zřízeny pobočky nebo dceřiné společnosti, které působí ve státech mimo EHP: stát, ve kterém má své sídlo.

3           Účel

Tato Směrnice upravuje postup Zaměstnanců Soccer Reality na úseku plnění povinností vyplývajících Soccer Reality z AML zákona a souvisejících právních předpisů.

4           Povinnosti vyplývající pro Soccer Reality z AML zákona

Soccer Reality je povinnou osobou ve smyslu AML zákona.

Soccer Reality je povinna:

a)         písemně vypracovat a aktualizovat postupy vnitřní kontroly a komunikace za účelem naplnění povinností stanovených AML zákonem, které musí obsahovat

i.           podrobný demonstrativní výčet znaků Podezřelých Obchodů, které se mohou vyskytovat při činnosti Soccer Reality (příloha č. 1 této Směrnice),

ii.          způsob identifikace Klienta,

iii.        způsob provádění kontroly Klienta,

iv.        způsob hodnocení a řízení rizik (hodnocení rizik Legalizace výnosů z trestné činnosti a Financování terorismu pro typy poskytovaných Obchodů dle ustanovení § 21a AML zákona tvoří přílohu č. 2 této Směrnice),

v.         postup pro zpřístupnění údajů uchovávaných podle § 16 a 17 AML zákona,

vi.        postup od zjištění Podezřelého Obchodu po jeho neodkladné oznámení FAÚ, včetně postupu a odpovědnosti Zaměstnanců Soccer Reality, kteří Podezřelý Obchod posuzují,

vii.       pravidla a postupy, kterými se při nabízení služeb Soccer Reality řídí třetí osoby jednající jménem nebo na účet Soccer Reality,

viii.     opatření, která vyloučí zmaření nebo podstatné ztížení zajištění výnosu z trestné činnosti bezodkladným splněním Příkazu Klienta,

ix.        technická a personální opatření, která zajistí provedení odkladu splnění Příkazu Klienta,

b)         uchovávat po dobu deseti let od uskutečnění Obchodu s Klientem:

i.           identifikační údaje získané při provádění identifikace podle AML zákona nebo na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků,

ii.          kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány,

iii.        údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci Klienta,

iv.        informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly Klienta podle AML zákona,

v.         případně dokumenty odůvodňující výjimku z povinnosti identifikace a kontroly Klienta podle AML zákona,

vi.        v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka.

5           Identifikace Klienta

První identifikaci Klienta, který je fyzickou osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem Klienta, který je právnickou osobou, provede Soccer Reality za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud AML zákon nepřipouští jinak.

5.1      Provádění identifikace

Soccer Reality provede identifikaci Klienta:

a)         nejpozději tehdy, je-li zřejmé, že hodnota jednorázového Obchodu překročí částku 1 000 EUR;

b)         vždy bez ohledu na shora stanovený limit, pokud jde o Podezřelý Obchod.

Je-li Obchod rozdělen na několik samostatných plnění, je hodnotou Obchodu součet těchto plnění, jestliže spolu tato souvisí.

5.2      Rozsah zjišťovaných identifikačních údajů Klienta

Soccer Reality v rámci provádění identifikace Klienta, který je:

a)         fyzická osoba nepodnikatel: zjistí všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství. Soccer Reality údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti (jsou-li v něm uvedeny), dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti. Současně Soccer Reality ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti;

b)         fyzická osoba podnikatel: zjistí všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství. Soccer Reality údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, případně orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti. Současně Soccer Reality ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Dále je nutné zaznamenat název obchodní firmy, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby;

c)          právnická osoba: zjistí název obchodní firmy včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí. Tyto identifikační údaje Soccer Reality zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby, kterým je platný výpis z OR nebo jiného podnikatelského registru. Pokud je Klientem právnická osoba zapsaná do českého obchodního rejstříku, Soccer Reality si může buď Klientem předložený výtisk výpisu z OR na portálu justice.cz ověřit, případně v rámci identifikace Klienta příslušné údaje přímo z tohoto elektronického rejstříku stáhnout či zkontrolovat data uvedená Klientem ústně či v písemném sdělení. Pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu, platný výpis z podnikatelského registru musí být Soccer Reality předložen v originále nebo kopii ověřené k tomu oprávněnou autoritou, není-li veřejně dostupný v obdobně ověřené podobě jako aktuálně výpisy z OR v ČR. Soccer Reality dále provede identifikaci fyzických osob, které jménem této právnické osoby jednají v daném Obchodu. U fyzických osob, které jsou členem statutárního orgánu této právnické osoby, avšak v rámci předmětného Obchodu nejednají, se zjišťují a zaznamenávají údaje ke zjištění a ověření totožnosti. Těmito údaji jsou ty, které lze zjistit z dostupných zdrojů, typicky z obchodního rejstříku, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození a adresa. V případě, že statutárním orgánem Klienta (případně jeho členem nebo ovládací osobou) je jiná právnická osoba, Soccer Reality zaznamená i její identifikační údaje.

d)         svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti: zjistí jeho označení a identifikační údaje jeho správce, obhospodařovatele nebo osoby v obdobném postavení v rozsahu, v jakém jsou stanoveny výše dle toho, zda se jedná o fyzické či právnické osoby.

Soccer Reality může pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace pro účely AML zákona. Pořizování kopií osobních dokladů v rámci osobní identifikace je možné jen se souhlasem jejich držitele.

 

Jestliže má Soccer Reality při uzavírání Obchodu podezření, že Klient nejedná svým jménem, nebo že zastírá, že jedná za třetí osobu, vyzve Klienta, aby doložil originál nebo ověřenou kopii plné moci k zastupování. Této výzvě je povinen každý vyhovět.

 

V rámci identifikace Klienta Soccer Reality zjistí a zaznamená, zda Klient není Politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle Sankčního zákona.

5.3      Detekce Politicky exponovaných osob

V rámci identifikace Soccer Reality zjišťuje, zda osoba, která chce uzavřít Obchod je/není Politicky exponovanou osobou. Takto je nutné ověřit Klienta a osoby, které jsou oprávněny jednat jménem Klienta.

Zda je Klient Politicky exponovanou osobou lze zjistit:

a)         aktivní vyhledávací činností, např. prohledáváním otevřených zdrojů a dalších informací (média, internet, osobní znalost, případně také relevantní informace od jiných institucí);

b)         prohlášením Klienta při identifikaci na počátku Obchodu; a

c)          použitím některého ze systémů pro kontrolu a vyhledávání „rizikových“ Klientů, které jsou založeny na veřejných zdrojích a které jako placenou službu poskytují některé specializované podnikatelské subjekty.

V případě zjištění, že se jedná o Politicky exponovanou osobu je nutné, kromě identifikace, provést také kontrolu Klienta – viz článek 0 této Směrnice.

5.4      Zjišťování osob, na které se vztahují mezinárodní sankce

V rámci identifikace je nutné vždy ověřovat, zda osoba, s níž má být uzavřen Obchod (včetně skutečného majitele nebo jiné osoby ve vlastnické nebo řídící struktuře Klienta, pokud je Soccer Reality známa) není v seznamech sankcionovaných subjektů. Takto je nutné ověřit Klienta a osoby, které jsou oprávněny jednat jménem Klienta.

Přehled sankcionovaných subjektů podle jednotlivých platných sankčních předpisů a seznamů:

a)         ze sankční mapy EU, uveřejněné na webové stránce www.sanctionsmap.eu, a současně

b)         z nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

c)          průběžně aktualizovaný seznam všech sankcionovaných subjektů podle přímo účinných právních aktů Evropské unie je zveřejněn na adrese:

https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en

d)         seznam všech sankcionovaných subjektů podle Bezpečnostní rady Organizace spojených národů:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

https://scsanctions.un.org/search/

Ověření se provede v konkrétním případě vyhledáním v platných sankčních předpisech a seznamech.

Ověřování se sankčními seznamy je nutné provést ještě před uzavřením Obchodu. Při částečné shodě některého z identifikačních údajů s údaji osoby na závazném sankčním

seznamu je do vyjasnění, zda se jedná či nejedná o tutéž osobu nutno postupovat, jako by šlo o plnou shodu a Obchod do té doby neprovést. Při plné shodě osoby se sankčními seznamy může být v Obchodu pokračováno jen pokud to není v rozporu s právním předpisem, na jehož základě byla předmětná sankce uvalena. Obvykle se v praxi jedná o úplné zmrazení (zajištění) všech finančních prostředků Klienta a zákaz přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů Klientovi; případné výjimky může povolit FAÚ. Vždy se neprodleně podává OPO.

 

5.5      Další způsoby identifikace Klienta

Kromě identifikace prováděné za fyzické přítomnosti klienta povinná osoba při provádění identifikace klienta využívá tyto další možnosti

 

5.5.1.       Identifikace Klienta zastoupeného jinou osobou

 

Provádí se identifikace jiné osoby (stejně jako identifikace fyzické osoby viz výše), nutné je předložení oprávnění k tomuto jednání (např. originálu plné moci nebo její kopie s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže je oprávnění k jednání zjistitelné z veřejného rejstříku). Soccer Reality ověří, zda a v jakém rozsahu je tato osoba oprávněna za klienta jednat. Kromě doložené plné moci je zapotřebí doložit i originál nebo kopii občanského průkazu/pasu zmocnitele, zaslaného poštou na adresu Soccer Reality nebo na kontaktní e-mailovou adresu.

 

5.5.2.      Identifikace Klienta zastoupeného zákonným zástupcem nebo opatrovníkem

 

    Pokud při první identifikaci Klienta jedná za Klienta, který je fyzickou osobou, zákonný zástupce nebo opatrovník, Soccer Reality provádí identifikaci zákonného zástupce nebo opatrovníka (stejně jako identifikace fyzické osoby viz výše). Zákonný zástupce doloží identifikační údaje zastoupeného, opatrovník předloží i příslušné rozhodnutí soudu o jeho jmenování, resp. číslo jednací tohoto rozhodnutí. Fyzická přítomnost zastoupeného se nevyžaduje. Zákonný zástupce je povinen doložit kopii průkazu totožnosti zastoupeného či ověřenou kopii rozhodnutí soudu.

 

5.5.3.     Zprostředkovaná identifikace

Na žádost Klienta nebo Soccer Reality může identifikaci Klienta, případně fyzické osoby jednající jménem Klienta, provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy („CzechPOINT“), a to za fyzické přítomnosti identifikované fyzické osoby. Notář nebo kontaktní místo veřejné správy sepíšou o identifikaci listinu, která je veřejnou listinou, v níž jsou uvedeny náležitosti a připojeny přílohy podle § 10 odst. 2 a 3 AML zákona. Tato veřejná listina bude uložena u Soccer Reality před uskutečněním Obchodu.  

6           Postupy pro provádění kontroly Klienta, stanovování rozsahu kontroly Klienta odpovídající riziku Legalizace výnosů z trestné činnosti a Financování terorismu

Soccer Reality provádí kontrolu Klienta vždy před uskutečněním Obchodu mimo obchodní vztah, a to:

a)         nejpozději v době, kdy je zřejmé, že dosáhne hodnoty 15 000 EUR nebo vyšší;

b)         s Politicky exponovanou osobou;

c)          s osobou usazenou v zemi, kterou je třeba považovat za vysoce rizikovou na základě označení Evropské komise.

Je-li Obchod rozdělen na několik samostatných plnění (například skládání kupní ceny za koupi nemovitosti po částech), je hodnotou Obchodu součet těchto plnění, jestliže spolu tato souvisí. Zjevně spolu související plnění je tedy nutné sčítat a považovat za jeden Obchod.

6.1      Kontrola Klienta

Kontrola Klienta zahrnuje:

a)         získání informací o účelu a zamýšlené povaze Obchodu,

b)         zjišťování vlastnické a řídící struktury Klienta a jeho Skutečného majitele, pokud je Klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele s tím, že v případě, že Klient podléhá povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů nebo obdobného registru, Zaměstnanec Soccer Reality ověří skutečného majitele vždy alespoň z této evidence nebo obdobného registru a jednoho dalšího zdroje, a zjištění, zda skutečný majitel není Politicky exponovanou osobou nebo sankcionovanou osobou - neaplikuje se, pokud je Klientem fyzická osoba,

c)          přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného Majetku, kterého se Obchod týká.

6.2      Získání informací o účelu a zamýšlené povaze Obchodu

Účelem je vytvoření podmínek pro vyhodnocení, zda Obchod vykazuje znaky Podezřelého Obchodu.

Zaměstnanec Soccer Reality musí získat informace o povaze jednotlivých Obchodů.

6.3      Přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků

Je nutné zjistit, z jakého zdroje pochází v Obchodu použité peněžní prostředky.

Pokud peněžní prostředky pocházejí např. z podnikatelské činnosti, je nutné specifikovat, o jakou podnikatelskou činnost se jedná.

Dalšími zdroji peněžních prostředků může být například dar, dědictví, mzda apod. V případě pochybností Soccer Reality o pravdivosti informací získaných o Klientovi nebo na základě rizikových faktorů je nutné zdroj peněžních prostředků doložit důkazem (např. fakturou, darovací či dědickou smlouvou apod.).

6.4      Další informace k provádění kontroly Klienta

V rámci kontroly se předpokládá aktivní spolupráce Klienta, která může spočívat např. v předložení příslušných dokladů a prohlášení.

Klientovi může být Zaměstnancem Soccer Reality sděleno, že získávané informace jsou vyžadované na základě AML zákona.

V případě pochybností může Zaměstnanec Soccer Reality od Klienta vyžádat další podpůrné či upřesňující informace a při jejich nedostatku nebo nejasnostech Soccer Reality Obchod neuskuteční, případně podá OPO. Pokud Klient součinnost odmítne, Soccer Reality Obchod neuskuteční. Jestliže pochybnosti o možném zneužití přetrvávají i po provedené kontrole, je to důvodem k podání OPO.

Zaměstnanec Soccer Reality může pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat získané informace k naplnění účelu AML zákona.

Při dalších Obchodech s již identifikovanou osobou Zaměstnanec Soccer Reality zkontroluje platnost a úplnost identifikačních údajů, informací získaných v rámci kontroly Klienta nebo důvodnost zjednodušené kontroly Klienta a zaznamená jejich změny.

6.5      Zesílená identifikace a kontrola Klienta

Zaměstnanec Soccer Reality provádí zesílenou identifikaci a kontrolu Klienta v případě, že na základě hodnocení rizik podle AML zákona představuje Klient nebo Obchod zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

Zaměstnanec Soccer Reality uplatní opatření zesílené identifikace a kontroly Klienta vždy:

 - před uskutečněním Obchodu souvisejícího s vysoce rizikovou třetí zemí,

 - před uskutečněním Obchodu s Politicky exponovanou osobou.

Při zesílené identifikaci a kontrole Klienta Zaměstnanec Soccer Reality v rozsahu potřebném k účinnému řízení zjištěného rizika nad rámec opatření uplatňovaných při identifikaci a kontrole Klienta

 - získá další dokumenty nebo informace o skutečném majiteli; zdroji peněžních prostředků a jiného majetku Klienta a Skutečného majitele,

- pravidelně a zesíleně sleduje Obchod,

 - ověřuje získané dokumenty nebo informace z více důvěryhodných zdrojů nebo

- provádí jiná opatření s ohledem na povahu činnosti Soccer Reality a vlastní hodnocení rizik.

Před uskutečněním Obchodu s Politicky exponovanou osobou provede Zaměstnanec Soccer Reality alespoň následující opatření:

a) získá další dokumenty nebo informace o jeho Skutečném majiteli; zdroji peněžních prostředků a jiného majetku Klienta a Skutečného majitele;

b) ověřuje získané dokumenty nebo informace z více důvěryhodných zdrojů;

 f) provádí jiná opatření s ohledem na povahu činnosti Soccer Reality a vlastní hodnocení rizik.

6.6      Zjednodušená kontrola Klienta

Zaměstnanec Soccer Reality může provést zjednodušenou kontrolu Klienta, pokud hodnota Obchodu nepřekročí 15 000 EUR a zároveň konkrétní Obchod nepředstavuje zvýšené riziko zneužití pro Legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo Financování terorismu; v případě pochybnosti nebo pokud se jedná o Politicky exponovanou osobu se zjednodušená kontrola Klienta neuplatní. Při zjednodušené kontrole Zaměstnanec Soccer Reality pouze:

a)         vhodným způsobem zjistí a zaznamená identifikační údaje Klienta, a

b)         zjistí podle informací, které má k dispozici, zda některý z Klientů nebo konkrétní Obchod nepředstavuje zvýšené riziko zneužití pro Legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo Financování terorismu.

6.7      Zjišťování vlastnické a řídící struktury Klienta a jeho Skutečného majitele, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti Skutečného majitele

Získání informací o vlastnické struktuře Klienta a zjištění Skutečného majitele Klienta je nezbytné pro posouzení Klienta z hlediska možného rizika ML/FT.

 

Soccer Reality zjišťuje příslušné vztahy až ke konkrétní fyzické osobě nebo více fyzickým osobám, které mají významný vliv na činnost daného Klienta, a to i nepřímo (prostřednictvím jiných fyzických či právnických osob).

Po zjištění Skutečného majitele a vlastnické struktury je nutné prověřit, zda takto zjištěné subjekty nejsou na seznamu sankcionovaných subjektů. Pokud je zjištěna shoda, Obchod s takovou osobou nesmí být uskutečněn a podává se OPO na FAÚ.

 

Za situace, kdy nelze z veřejně dostupných zdrojů zjistit Skutečného majitele Klienta postupuje Zaměstnanec Soccer Reality následovně:

- vyzve osobu jednající jménem Klienta k předložení dokumentů prokazujících vlastnickou strukturu (zakladatelské listiny, soupisy akcionářů nebo jejich prohlášení, zápisy z valných hromad atd.);

- pokud takové dokumenty osoba jednající jménem Klienta nepředloží (z důvodu, že tyto neexistují, nebo těmito nedisponuje) přistoupí Zaměstnanec Soccer Reality ke zjišťování skutečného vlastníka formou čestného prohlášení, v takovém případě musí Zaměstnanec Soccer Reality tuto skutečnost odpovídajícím způsobem promítnout do rizikového profilu a přijmout vůči Klientovi odpovídající opatření podle stanovených pravidel Soccer Reality;

 - pokud Klient neposkytne součinnost, případně jsou pochybnosti o pravdivosti nebo věrohodnosti poskytnutých informací, je pro Zaměstnance Soccer Reality toto chování důvodem k odmítnutí uskutečnění Obchodu. V případě, že Zaměstnanec Soccer Reality vyhodnotí jednání Klienta, resp. Obchod prováděný Klientem jako podezřelý, může případně podat OPO.

Zaměstnanec Soccer Reality přezkoumává zdroje peněžních prostředků nebo jiného Majetku, kterého se Obchod týká, v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika Legalizace výnosů z trestné činnosti a Financování terorismu v závislosti na typu Klienta a Obchodu.

V případně Neprůhledné vlastnické struktury Soccer Reality odmítne uskutečnění Obchodu.

7           Přiměřené a vhodné metody a postupy pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržování povinností stanovených AML zákonem

 

Soccer Reality nenavazuje s Klienty obchodní vztahy, v drtivé většině případů se jedná o jednorázový Obchod.

 

Pravidla a postupy, podle kterých Soccer Reality, s ohledem na rizikový profil Klienta, vykonává níže uvedené činnosti:

a)         provádění kategorizace Klientů – na základě Země původu, zda je Politicky exponovanou osobou, zda se nachází na sankčních seznamech – následně rozdělení na rizikové a ostatní Klienty;

b)         rozhodování o uskutečnění Obchodu s Klientem nebo ukončení již probíhajícího Obchodu s Klientem – je-li Obchod vyhodnocen jako podezřelý nebo, Klient jako rizikový;

c)          zjišťování rizikových faktorů u nových Klientů a současně aktualizace zařazení Klienta do příslušné rizikové kategorie podle zjištěných informací;

d)         přijímání odpovídajících opatření vůči Klientům, u nichž byl zjištěn rizikový faktor.

Při provádění jednotlivých Obchodů s Klientem, jakož i v jeho průběhu Soccer Reality:

a)         zajišťuje a uchovává o Klientovi takové informace, které jí umožní vyhodnocovat, zda se jedná o rizikového Klienta;

b)         kontroluje platnost a úplnost údajů o Klientovi a provádí jejich aktualizaci;

c)          věnuje zvýšenou pozornost Obchodům

i.           u nichž se vyskytuje některý z výše uvedených rizikových faktorů;

ii.          prováděným s fyzickými osobami v rámci služeb založených na individuálním přístupu ke Klientovi;

iii.        Politicky exponovaných osob;

iv.        velkého objemu, zejména s ohledem na typ Klienta, předmět, výši a způsob vypořádání Obchodu.

7.1      Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro FAÚ je Zdeněk Turek, jednatel Soccer Reality, tel.: +420775256550; e-mail: turek@soccerreality.cz

8           Neuskutečnění Podezřelého obchodu

 

8.1      Neuskutečnění Obchodu

Zaměstnanec Soccer Reality odmítne uskutečnění Obchodu v případě, že:

a)         je dána identifikační povinnost a Klient se odmítne identifikaci podrobit;

b)         je dána identifikační povinnost, Klient je zastupován na základě plné moci a zmocněnec odmítne doložit plnou moc;

c)          Klient neposkytne součinnost při kontrole;

d)         z jiného důvodu nelze provést identifikaci nebo kontrolu Klienta;

e)         Soccer Reality má pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravosti předložených dokladů;

f)           jde o Obchod s Politicky exponovanou osobou a Soccer Reality není znám původ Majetku užitého v Obchodu; nebo

g)         Klientem nebo osobou jednající za Klienta je osoba, která je uvedena na seznamu sankcionovaných subjektů.

Zaměstnanec Soccer Reality neuskuteční Obchod s Politicky exponovanou osobou bez souhlasu jednatele Soccer Reality.

 

9           Postup pro zpřístupnění uchovávaných údajů příslušným orgánům

 

9.1      Uchovávání údajů

Soccer Reality uchovává po dobu 10 let od uskutečnění posledního úkonu jednotlivého Obchodu s Klientem následující informace:

a)         veškeré získané identifikační údaje a údaje spojené s kontrolou Klienta;

b)         kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány;

c)          údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci Klienta;

d)         záznamy o tom, zda Klient není Politicky exponovaná osoba nebo sankcionovaná osoba;

e)         údaje a doklady o Obchodech spojených s povinností identifikace, případně i kontroly Klienta;

f)           záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a kontroly Klienta, včetně informací o případných obtížích souvisejících s těmito kroky;

g)          v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka.

Lhůta pro uchovávání údajů začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon Obchodu známý Soccer Reality.

Shora uvedené údaje uchovává Soccer Reality v elektronické podobě preferenčně ve formátu PDF seřazené, jak je uvedeno výše, tak, aby celý proces identifikace, případně kontroly Klienta a doklady o Obchodech, byly zpětně rekonstruovatelné, aby nemohlo dojít ke znehodnocení uložených informací, aby byla zajištěna jejich „čitelnost“ a aby tyto informace byly na žádost v přiměřené časové lhůtě dostupné kompetentním orgánům.

Zaměstnanec Soccer Reality, který provedl identifikaci a/nebo kontrolu Klienta je odpovědný za uchování všech dokladů, ze kterých při identifikaci, resp. kontrole, vycházel.

 

10       Postup od zjištění Podezřelého obchodu do okamžiku doručení oznámení FAÚ, pravidla pro zpracování Podezřelého obchodu a určení osob, které Podezřelý obchod vyhodnocují

 

10.1  Situace, kdy se OPO oznamuje

Soccer Reality oznámí Podezřelý obchod v případě, že:

a)         přetrvávají pochybnosti o možném zneužití k Legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo Financování terorismu i po provedené kontrole Klienta;

b)         Klient se odmítne identifikovat před uskutečněním Obchodu, ale Soccer Reality má alespoň dílčí informace k jeho identitě (v těchto případech se do OPO zařadí všechny informace od zástupců Soccer Reality týkající se popisu, chování, průběhu jednání s neidentifikovaným účastníkem Obchodu, dále jsou uvedeny základní identifikační údaje Zaměstnanců Soccer Reality, kteří s neidentifikovaným účastníkem Obchodu jednali a mohli by případně dále doplnit jeho popis či provést jeho následné potvrzení totožnosti);

c)          Klient nespolupracuje při získávání informací v rámci kontroly;

d)         Soccer Reality není z veřejných zdrojů znám původ Majetku, který je použit v Obchodu s Politicky exponovanou osobou a tato osoba odmítne původ Majetku vysvětlit;

e)         nejde o konkrétní Podezřelý obchod, ale jedná se o „jiné skutečnosti“, které by mohly nasvědčovat Legalizaci výnosů z trestné činnosti a obchodům spojeným s terorismem.

O Podezřelý obchod se pak jedná vždy, pokud:

a)         Klientem nebo Skutečným majitelem je osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,

b)         Klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.

Zjistí-li Soccer Reality v souvislosti se svou činností Podezřelý obchod, oznámí to FAÚ bez zbytečného dokladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění Podezřelého obchodu. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den.

Vyžadují-li to okolnosti Podezřelého obchodu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, oznámí Soccer Reality Podezřelý obchod neprodleně po jeho zjištění. Tento postup je nutný v situaci, kdy hrozí, že Majetek, který je předmětem Obchodu, resp. prostředky užité v Obchodu, by splněním Příkazu Klienta mohly uniknout z dosahu orgánů činných v trestním řízení. V tomto případě Soccer Reality musí oznámit Podezřelý obchod neprodleně po jeho zjištění, a to i za cenu, že oznámení nebude obsahovat všechny relevantní informace (oznámení bude doplněno následně).

10.2  Postup Zaměstnanců Soccer Reality po zjištění Podezřelého obchodu

Zaměstnanec Soccer Reality posoudí každý připravovaný nebo vykonávaný Obchod, o kterém se dozví, a v případě zjištění skutečností, charakterizujících obchodní operaci jako Podezřelý obchod, Zaměstnanec Soccer Reality zajistí neprodlené ohlášení této Podezřelé obchodní operace jednateli Soccer Reality.

Zaměstnanec Soccer Reality, který ohlásil Podezřelý obchod, je povinen zajistit veškerou dostupnou dokumentaci související s předmětný Obchodem tak, aby mohla být na vyžádání neodkladně poskytnuta FAÚ.

Jednatel Soccer Reality opětovně posoudí přijaté OPO a po zvážení (přehodnocení) skutečností, charakterizujících obchodní operaci jako Podezřelý obchod, bez zbytečného odkladu rozhodne, zda v daném případě jde o Podezřelý obchod či nikoliv.

V případě, že jde o Podezřelý obchod, jednatel Soccer Reality provede telefonické ohlášení Podezřelého obchodu FAÚ. Jednatel Soccer Reality ohlásí předmětný Podezřelý obchod FAÚ formou pošty (včetně pošty elektronické, umožňuje-li to FAÚ).

V případě, že ohlášení Podezřelého obchodu nesnese odklad z důvodu možného prodlení, Zaměstnanec Soccer Reality, který zjistil Podezřelý obchod, provede neprodleně telefonické ohlášení jednateli Soccer Reality a podle povahy Podezřelého obchodu zajistí jeho zdržení ve smyslu článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této Směrnice. Telefonické ohlášení Podezřelého obchodu potvrdí ohlašující formou elektronického OPO přičemž uvede veškeré údaje dle článku 10.4 této Směrnice.

OPO, které po posouzení označil jednatel Soccer Reality jako neopodstatněná, se zakládají k ostatní dokumentaci Soccer Reality.

Jednatel Soccer Reality vede evidenci OPO za účelem vypracování a doplňování přehledu forem Podezřelých obchodů vyskytujících se během činnosti Soccer Reality.

Zaměstnanci Soccer Reality jsou povinni poskytnout potřebnou dokumentaci a součinnost FAÚ a jednateli Soccer Reality v souvislosti s vyšetřováním Podezřelého obchodu.

10.3  Kontakty na Finanční analytický úřad

Telefonní spojení:

7:45 – 16:15 hodin:                                               +420 257 044 501

16:15 – 7:45 hodin, dny pracovního klidu, svátky:         +420 603 587 663

Fax:                                                                   +420 257 044 502

Adresa pro osobní doručení: Washingtonova 1621/11, 110 00 Praha 1

Adresa pro doručování pošty: P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1

E-mail: fau@mfcr.cz (nelze využít pro podávání OPO)

Datová schránka: egi8zyh (nelze využít pro podávání OPO)

10.4  Náležitosti OPO

OPO obsahuje veškeré informace, které má oznamovatel o tomto Obchodu, jeho souvislostech a jeho účastnících k dispozici, konkrétně:

a)         identifikační údaje oznamovatele Podezřelého obchodu: obchodní firma (jméno a příjmení nebo název včetně odlišujícího dodatku) nebo dalšího označení, sídlo (případně i adresa k doručování), identifikační číslo, předmět podnikání dle zápisu z obchodního rejstříku nebo dle průkazu živnostenského nebo jiného podnikání - uvede se pouze ten předmět podnikání, který s oznámením souvisí;

b)         jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která za Soccer Reality toto oznámení podává a možnosti spojení k přijetí pokynů od FAÚ, včetně možnosti spojení i mimo obvyklou pracovní dobu (telefon, fax, e-mail);

c)          datum, čas a místo podání oznámení a podpis osoby plnící oznamovací povinnost;

d)         identifikační údaje toho, koho se oznámení týká a to následovně, pokud jde o:

i.           fyzickou nepodnikající osobu: jméno a příjmení včetně případných dalších užívaných jmen a příjmení, adresa místa pobytu v ČR, případně mimo ČR a další adresy, které používá, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, druh a číslo Průkazu totožnosti, kdy a kým byl vystaven a údaje o jeho platnosti, státní příslušnost, pohlaví (není-li s dalších údajů zřejmé), popřípadě další identifikační údaje uvedené v Průkazu totožnosti;

ii.          fyzickou podnikající osobu: kromě údajů u fyzické nepodnikající osoby dodatky používané v podnikání, případně obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku a identifikační číslo, předmět podnikání dle průkazu živnostenského oprávnění nebo dle zápisu v obchodním rejstříku a místo podnikání;

iii.        právnickou osobu: obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a bydliště osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, pak se uvede i její obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, místo podnikání, identifikační číslo a identifikační údaje osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, identifikační údaje většinového společníka nebo ovládající osoby;

iv.        v případě zastoupení fyzické osoby a vždy v případě právnické osoby se uvedou identifikační údaje osoby, která jedná jménem toho, koho se oznámení týká;

e)         identifikační údaje všech dalších účastníků Obchodu, která má Soccer Reality v době oznámení k dispozici;

f)           podrobný popis předmětu a podstatných okolností Podezřelého obchodu, zejména:

i.           důvod transakce, který účastník Obchodu uvádí;

ii.          popis použité hotovosti či jiných platebních prostředků a další okolnosti hotovostní platby;

iii.        časové údaje;

iv.        čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky, ohledně kterých se oznámení podává a čísla všech účtů, na které nebo z nichž byly či mají být peníze převáděny, včetně identifikace jejich majitelů a disponentů, má-li k této informaci oznamovatel přístup;

v.          měnu;

vi.        čím je Obchod podezřelý;

vii.       popis chování účastníka Obchodu i jeho případných společníků;

viii.     případně i zjištěná telefonní a faxová čísla, popis a evidenční čísla dopravních prostředků;

ix.        další informace, které by mohly mít informační význam k zúčastněným osobám či předmětné transakci, případně i další údaje, které mohou souviset s Podezřelým obchodem a jsou významné pro jeho posouzení z hlediska opatření proti Legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo Financování terorismu;

x.          součástí oznámení jsou kopie všech v tomto oznámení uváděných a s předmětem oznámení souvisejících dokladů, které má oznamovatel k dispozici;

g)         upozornění v případě, že se oznámení týká rovněž Majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce vyhlášené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv nebo boje proti terorismu. Spolu s upozorněním se uvede i stručný popis tohoto Majetku, údaje o jeho umístění a jeho vlastníkovi, je-li oznamovateli znám. Dále se uvede informace, zda hrozí bezprostřední nebezpečí poškození, znehodnocení nebo užití tohoto Majetku v rozporu se zákonem;

Oznamovatel vždy uvede, zda a kdy byl Obchod proveden či zda byl odložen, případně důvod, proč Obchod byl nebo nebyl proveden. Pokud bylo splnění Příkazu Klienta odloženo, Soccer Reality o tom nesmí Klienta informovat (viz ustanovení o povinnosti mlčenlivosti).

V OPO se neuvádí údaje o Zaměstnanci Soccer Reality, který Podezřelý obchod zjistil.

O podání OPO Soccer Reality nesmí Klienta informovat.

Vzor OPO tvoří přílohu č. 3.

11       Opatření, která vyloučí zmaření nebo podstatné ztížení zajištění výnosu z trestné činnosti bezodkladným splněním Příkazu Klienta

 

Splněním Příkazu Klienta se zde rozumí i dokončení jakéhokoli Obchodu, v němž je podezření na Legalizaci výnosů z trestné činnosti a Financování terorismu.

Pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním Příkazu Klienta by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k Financování terorismu, Soccer Reality může splnit Příkaz Klienta týkající se Podezřelého obchodu nejdříve po uplynutí 24 hodin od přijetí OPO ze strany FAÚ. (Výše uvedené nebezpečí vzniká zejména tehdy, když po provedení Příkazu Klienta se Podezřelé obchody dostanou mimo možnosti sledování a případného zajištění státních orgánů ČR.).

Pokud navíc šetření Podezřelého obchodu vyžaduje pro svou složitost delší dobu, FAÚ může rozhodnout:

a)         o prodloužení doby, na kterou se odkládá splnění Příkazu Klienta, nejdéle však o další dva pracovní dny;

b)         o odložení splnění Příkazu Klienta nebo o zajištění Majetku, který má být předmětem Podezřelého obchodu, u Soccer Reality, u níž se tento Majetek nachází, až na dobu tří pracovních dnů.

Splnění Příkazu Klienta se neodkládá v případě, že tento odložit nelze, (zejména u operací prováděných elektronickými platebními prostředky), nebo že by takové odložení mohlo zmařit nebo jinak ohrozit šetření Podezřelého obchodu. Pokud Obchod proběhl do doby podání OPO, oznamovatel sdělí informaci o uskutečnění Obchodu přímo v tomto oznámení, pokud k uskutečnění Obchodu došlo později, podá oznamovatel informaci s odkazem na podané oznámení a v ní sdělí přesný termín uskutečnění transakce.

Odklad splnění Příkazu Klienta se nevztahuje na zajištění Majetku, kterého se týká OPO, jestliže má být tento Majetek zajištěn podle příslušného právního předpisu vydaného k provedení mezinárodních sankcí.

12       Technická a personální opatření, která zajistí provedení odkladu splnění Příkazu Klienta podle § 20 AML zákona a ve stanovené lhůtě splnění informační povinnosti podle § 24 AML zákona

 

12.1  Splnění informační povinnosti

Soccer Reality na žádost FAÚ v jím stanovené lhůtě:

a)         sdělí údaje o Obchodech souvisejících s povinností identifikace nebo ohledně nichž FAÚ provádí šetření;

b)         předloží doklady o těchto Obchodech nebo k nim umožní přístup pověřeným zaměstnancům FAÚ při prověřování oznámení Podezřelých obchodů; a

c)          poskytne informace o osobách, které se jakýmkoliv způsobem účastní takových Obchodů.

12.2  Opatření při provedení odkladu splnění Příkazu Klienta

V případě, že Soccer Reality Příkaz Klienta provede proto, že odložení Příkazu Klienta by mohlo zmařit nebo jinak ohrozit šetření Podezřelého obchodu, o splnění Příkazu Klienta Soccer Reality vždy informuje FAÚ.

Vyhlášení odkladu splnění Příkazu Klienta může být provedeno ústně, telefonicky, faxem nebo elektronicky, vždy se však následně doručuje stejnopis písemného vyhotovení.

Pokud Soccer Reality oznámila FAÚ Podezřelý obchod, lhůta odložení Příkazu Klienta včetně jejího prodloužení se počítá od okamžiku, kdy FAÚ oznámení přijal.

Pokud Soccer Reality neoznámila FAÚ Podezřelý obchod a FAÚ se rozhodne odložit splnění Příkazu Klienta nebo zajistit Majetek, počátek lhůty je stanoven vyhlášením rozhodnutí FAÚ o šetření Podezřelého obchodu.

Soccer Reality obratem sdělí FAÚ vykonání odložení splnění Příkazu Klienta, prodloužení této lhůty nebo vykonání zajištění daného Majetku a potvrdí čas, od kterého se běh této lhůty počítá.

Jestliže FAÚ do konce jím určené lhůty Soccer Reality nesdělí, že podalo trestní oznámení, Soccer Reality Příkaz Klienta provede.

Jakmile daná lhůta vyprší, smí Soccer Reality transakci provést bez ohledu na to, zda lhůta skončila v pracovní či jiný den.

Pokud FAÚ ve stanovené lhůtě podá oznámení orgánu činnému v trestním řízení, odklad splnění příkazu Klienta nebo zajištění majetku se prodlužuje o 3 pracovní dny ode dne podání předmětného trestního oznámení. O podání trestního oznámení informuje FAÚ Soccer Reality. Soccer Reality tedy provede příkaz Klienta nejdříve po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů ode dne podání trestního oznámení, ale to pouze v případě, že orgán činný v trestním řízení do konce této lhůty nerozhodne o odnětí nebo zajištění předmětu Podezřelého obchodu. Lhůta 3 pracovních dní končí buď jejím uplynutím, nebo dříve, a to pokud orgány činné v trestním řízení provedou příslušná zajišťovací opatření ještě před uplynutím této lhůty. (Lhůta 3 pracovních dnů se počítá od začátku dne následujícího po dni, v němž FAÚ podalo trestní oznámení.)

13       Kontrola a vnitřní oznamovací systém

13.1  Osoba určená k výkonu činnosti podle § 11 ZOZ

 

Osobou určenou k výkonu činnosti podle § 11 ZOZ je za Soccer Reality: Zdeněk Turek, jednatel, mob. +420 775 256 550, e-mail: turek@soccerreality.cz

 

13.2  Vnitřní oznamovací systém

 

V souladu s ustanovením § 21 odst. 6 písm. b) AML zákona je součástí této Směrnice tzv. vnitřní oznamovací systém podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) ZOZ, který tvoří samostatnou přílohu č. 6 tohoto systému vnitřních zásad, jenž umožňuje oznamovatelům na základě ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů podat oznámení, resp. informace o možném protiprávním jednání dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů.

14       Školení Zaměstnanců Soccer Reality

14.1  Obsah školení

Obsahem školení, zaměřených na zvyšování odborné přípravy Zaměstnanců Soccer Reality v oblasti ochrany před Legalizací výnosů z trestné činnosti, je především:

a)         Vnitrostátní rozměr ochrany před praním špinavých peněz – AML zákon;

b)         Zásada „know your customer“ – poznej svého Klienta;

c)          „Money laundering“ – praní špinavých peněz a jeho stádia;

d)         Mezinárodní rozměr ochrany před praním špinavých peněz.

14.2  Harmonogram školení Zaměstnanců Soccer Reality:

a)         Všichni noví Zaměstnanci Soccer Reality jsou vyškoleni při nástupu do zaměstnání nebo zahájení spolupráce.

b)         Ostatní Zaměstnanci Soccer Reality jsou školeni pravidelně, a to vždy jednou za 12 měsíců, formou určenou jednatelem Soccer Reality.

c)          Kurz je povinný pro všechny Zaměstnance Soccer Reality, kteří přichází do kontaktu s Podezřelými obchody.

d)         Soccer Reality vede evidenci o proškolených Zaměstnancích Soccer Reality, obsahu školení a o datech jejich proškolení. Evidence je vedena po dobu 5 let.

15       Povinnost mlčenlivosti

Soccer Reality je povinna zachovávat mlčenlivost o ohlášeném Podezřelém obchodu a o opatřeních prováděných FAÚ ve vztahu ke třetím osobám včetně osob, kterých se tyto informace týkají. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na plnění informační povinnosti vůči FAÚ.

Mlčenlivost je povinen zachovávat také každý Zaměstnanec Soccer Reality, který ohlásil Podezřelý obchod.

Povinnost mlčenlivosti osob uvedených v předchozím bodě této Směrnice nezaniká ani ukončením pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu.

Povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolávat vůči orgánům a osobám uvedeným v ust. § 39 odst. 1 AML zákona, a to zejména vůči:

a)         FAÚ;

b)         orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí řízení o trestném činu souvisejícím s Legalizací výnosu z trestné činnosti nebo Financováním terorismu, anebo jedná-li se o splnění oznamovací povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu;

c)          specializovaným policejním složkám pro vyhledávání Legalizace výnosů z trestné činnosti a Financování terorismu, pokud jde o informace získané podle § 42 odst. 3 AML zákona;

d)         Policii ČR, Generálnímu finančnímu ředitelství nebo Generálnímu ředitelství cel, pokud jde o skutečnosti, které jsou součástí informace uvedené v § 32 odst. 2 AML zákona;

e)         soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se Podezřelého obchodu nebo nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku splnění povinnosti podle AML zákona;

f)           Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě při provádění bezpečnostního řízení podle jiného právního předpisu.

Porušení povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku je přestupkem, dopustí-li se jej fyzická osoba, nebo správním deliktem, dopustí-li se ho Soccer Reality, za který je možné v řízení podle zvláštního zákona uložit pokutu až do výše 200 000,- Kč; tím není dotčena odpovědnost za škodu, která vznikla osobě, které se vyzrazené údaje týkají, ani trestná odpovědnost toho, kdo porušil povinnost mlčenlivosti. V případě, že porušením povinnosti bylo znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno Financování terorismu, lze za přestupek, příp. správní delikt uložit pokutu do výše 1 000 000,- Kč.

16       Účinnost

Soccer Reality neustále sleduje vývoj a změny v oblasti boje proti Legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo Financování terorismu (tj. zákony, vyhlášky, nařízení vlády apod.).

Příslušné předpisy zveřejňuje FAÚ na stránkách:

www.financnianalitickyurad.cz

Stránky jsou pouze informativní a předpokládá se aktivní činnost Soccer Reality.

V případě, že dojde ke změnám ve zmíněných předpisech, případně jsou uvedeny do platnosti předpisy nové, Soccer Reality uvede tuto Směrnici do souladu s těmito předpisy a rovněž zabezpečí proškolení všech osob, kterých se takové změny dotýkají.

17       Závěrečná ustanovení

Za kontrolu dodržování pravidel zde uvedených odpovídá jednatel Soccer Reality.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.