Zpracování osobních údajů

Soccer Reality s.r.o.,
IČO: 28183762
se sídlem Praha 9, Paculova 1114/10, PSČ 19800

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace pro klienty a obchodní partnery

 

ÚVODNÍ INFORMACE

Vážení klienti, obchodní partneři,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Soccer Reality s.r.o. (dále jen „Společnost“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Společnostv rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou identifikační údaje klientů a obchodních partnerů (fyzických osob), příp. zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů obchodních partnerů (právnických osob), kontaktní údaje (zejména bydliště, e-mailová adresa a tel. spojení) a dále zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) požadované údaje.

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je společnost Soccer Reality s.r.o., se sídlem Praha 9, Paculova 1114/10, PSČ 19800, IČO: 28183762,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prazepod sp. zn. C 131285.

Společnost určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje Společnosti naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem Společnost zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem Společnost o klientech a obchodních partnerech zpracovává.

 

a) Klienti

Osobní údaje

(Kategorie a příklady)

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • e-mail, telefonní číslo,
 • adresa.

 

 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související komunikace, 
 • plnění zákonných povinností,
 • evidence a vymáhání případných pohledávek,
 • zlepšování nabídky služeb.
 • Uzavření a plnění smlouvy,
 • oprávněný zájem Společnosti na vymáhání pohledávek,
 • souhlas klienta s umístěním jeho hodnocení Společnosti na webových stránkách či sociálních sítích.

 

Údaje vztahující se ke smlouvě s klientem:

 • finanční a fakturační podmínky.

 

 • Plnění příslušné smlouvy,
 • plnění zákonných povinností. 
 • Uzavření a plnění smlouvy.

Údaje požadované zákonem o AML:

 • jméno/a a příjmení,
 • pohlaví,
 • datum narození,
 • rodné číslo,
 • místo narození,
 • adresa trvalého pobytu,
 • státní občanství,
 • druh a číslo průkazu totožnosti, stát, příp. orgán, který jej vydal, dobu platnosti 
 • údaj o tom, zda je osoba politicky exponovanou osobou ve smyslu AML zákona,
 • údaj o tom, zda osoba není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

 

 • Plnění zákonných povinností.
 • Plnění zákonných povinností,
 • uzavření a plnění smlouvy.

Údaje pro marketingové účely:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail, telefonní číslo, adresa
 • Zasílání informací o novinkách z realitního trhu a jiných obchodních sděleních.
 • Souhlas příslušné osoby,
 • oprávněný zájem na oslovování zákazníků přímým marketingem.

 

 

b) Obchodní partneři

Osobní údaje

(Kategorie a příklady)

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • pozice, společnost,
 • e-mail, telefonní číslo,
 • adresa,
 • platební a dodací údaje.

 

 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace, 
 • evidence a vymáhání případných pohledávek.
 • Uzavření a plnění smlouvy,
 • oprávněný zájem Společnosti na vymáhání pohledávek.

 

 

Z jakých zdrojů získává Společnost Vaše osobní údaje?

Společnostzískává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od klientů či od obchodních partnerů, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES).

 

Sdílí Společnost Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

a) Externí poskytovatelé služeb

Společnost využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména účetnictví, výkaznictví, správu pohledávek, marketing a propagaci, IT. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být Společností předány určité osobní údaje klientů, obchodních partnerů.

Externí poskytovatelé služeb jsou však Společností prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů klientů, obchodních partnerů. Se všemi těmito poskytovateli má Společnost uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů Společnosti pro zabezpečení osobních údajů.

 

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Společnost je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje klientů, obchodních partnerů a se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • policie, státní zastupitelství,
 • externí poradci.

 

Předává Společnost osobní údaje do zemí mimo EHP?

Společnostnepředává Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

 

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Společnost za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Společnost udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Jak dlouho bude Společnost Vaše osobní údaje uchovávat?

Společnost uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.

Pokud údaje Společnostzpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu 10ti let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání. 

 

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti, příp. zpracovatelů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud Společnost neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je Společnost už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud Společnost neověří, zda oprávněné zájmy Společnosti převažují nad zájmy subjektu údajů;
 • právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Společnosti. V případě vznesení Vaší námitky proti dalšímu zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, pokud se domníváte, že Společnost porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů. 

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

 

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

 

Soccer Reality s.r.o.

Zdeněk Turek, jednatel společnosti

bratří Dohalských 144/8, Praha 9, 190 00

turek@soccer-reality.cz, +420 775 256 550

 

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásadySpolečnostrozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Společnosti http://www.soccer-reality.cz/ v sekci Ochrana osobních údajů.  

Ujišťujeme Vás však, že nedojde k žádným změnám se zpětnou platností a že nebudeme žádným způsobem měnit naše zásady, které se týkají nakládání s dříve získanými údaji.